İşte ekonominin geleceğini şekillendirecek parametreler…

ekonomi
 •   Siyasetin finansmanının şeffaflığı artırılacak.
 •   İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışından kamunun pay alması sağlanacak.
 •   Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilecek.
 •   Çalışma hayatına güvenceli esneklik sağlayacak düzenlemeler yapılacak.
 •   Avrupa Birliği norm ve standartlarında özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin geçici iş ilişkisini de içerecek şekilde genişletilmesi amacıyla mevzuat düzenlemeleri tamamlanacak.
 •   Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla ilgili sosyal taraflarla istişare içinde gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacak.
 •   Alt işverenlik çerçevesinde asıl işlerde çalışanların, kamuda istihdam edilmesine yönelik düzenleme yapılacak.
 •   Üniversite öğrencilerinin kısmi süreli çalışmasının önündeki engeller kaldırılacak.
 •   Ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin anlaşma, TBMM’nin onayına sunulacak.
 •   İstanbul Tahkim Merkezi’nin faaliyete geçmesi sağlanacak.
 •   İmalat sanayi makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası getirilecek.
 •   İllerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının görev ve hizmetlerine ilişkin standartlar belirlenecek.
 •   Öncelikli Dönüşüm Programlarını etkin bir şekilde hayata geçirmek üzere tasarlanmış bulunan koordinasyon ve yönlendirme kurulları kurulacak.
 •   Çeyiz hesabı uygulaması başlatılacak. Evlenenlere 5 bin TL para ödülü verilecek.
 •   6 ayda yapılacak reformlar
 •   Gerçekleştirilme süresi 6 ay olarak belirlenen reformların ekonomi bacağında ise şu başlıklar yer alıyor:
 •   İş mahkemelerinin yapısı ve işleyişi gözden geçirilecek.
 •   e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak.
 •   e-Devlet kapısının etkin kullanımı sağlanacak.
 •   Dijital Türkiye Projesi yol haritası oluşturulacak ve bu doğrultuda uygulama başlatılacak.
 •   Elektronik ticaret geliştirilecek.
 •   Siber güvenliğe ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilecek.
 •   Siber Suçlarla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak.
 •   Kalkınma Ajanslarının yönetim, denetim ve mali yapıları iyileştirilecek.
 •   Bölge Kalkınma İdarelerinin kurumsal yapısı iyileştirilecek.
 •   Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi hazırlanacak.
 •   Meslek yüksekokulları mezunlarının diplomalarında yer alan program adları ile meslek tanımlamalarındaki farklılıklar giderilecek.
 •   Organize Sanayi Bölgeleri dışında açılacak özel mesleki ve teknik eğitim ortaöğretim kurumlarına da eğitim desteği verilmesi sağlanacak.
 •   Sağlık araç ve gereçleri ile stratejik ve yerli ilaçların geri ödeme, fiyatlandırma ve ruhsatlandırma süreçleri iyileştirilecek.
 •   Plazma ürünleri ve aşıların yurt içinde üretimi için model hazırlıkları tamamlanacak ve ihale sürecine geçilecek.
 •   Belediyelerin kreş açma zorunluluğuna yönelik uygulama etkin hale getirilecek.
 •   Prime esas kazanca karine teşkil edecek ücret düzeyleri belirlenecek ve rehberlik ve denetim süreçleri başlatılacak.
 •   Aktif İşgücü Programlarına ilişkin bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak.
 •   Vergi beyannameleri ile sosyal güvenlik bildirgeleri birleştirilecek.
 •   Gelir ve kurumlar vergisi kanunları birleştirilerek yeni Gelir Vergisi Kanunu çıkarılacak.
 •   Vergi Usul Kanunu güncellenecek.
 •   Mali mevzuatta yer alan dönemsel artışları belirli bir göstergeye bağlayan tüm düzenlemeler gözden geçirilecek.
 •   Mevcut vergi mevzuatı gözden geçirilerek enerji verimliliğini teşvik eden vergisel düzenlemeler yapılacak.
 •   Kamuda taşıt envanteri çıkarılacak ve Taşıt Kanunu yenilenecek.
 •   Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tatil yeri, kamp, eğitim tesisi gibi sosyal tesislerin envanteri çıkarılarak ekonomiye kazandırılması hazırlıkları yapılacak.
 •   Büyük altyapı projelerinde ortak karar alma süreçleri geliştirilecek.
 •   Arazilerini büyütmek isteyen ehil mirasçılara faizsiz kredi desteği uygulaması başlatılacak.
 •   TCDD’nin yeniden yapılandırılması tamamlanacak, demiryolu işletmeciliği serbestleştirilecek.
 •   Gümrüklerde Tek Pencere Sistemi uygulamaya konulacak.
 •   Perakende ticaretin düzenlenmesine yönelik ikincil düzenlemeler tamamlanacak.
 •   Kamu sermayeli kuruluşlara yönelik yönetişim reformu yapılacak.
 •   Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çalışmalarına devam edilecek.
 •   Kanal İstanbul için yasal düzenleme yapılacak.
 •   Serbest bölgelerin cazibesi artırılacak.
 •   Uluslararası doğrudan sermayenin ülkemize çekilmesine yönelik gerekli tedbirler alınacak.
 •   Yatırımlarda bürokrasi azaltılacak.
 •   Endüstri Bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgelerinde arsa maliyetlerini azaltacak yeni bir mekanizma kurulacak.
 •   OSB’lerde yetki karmaşasını ortadan kaldıran etkili bir yönetim yapısı oluşturulacak.
 •   Yatırım Destek Ofislerinin (YDO) kurumsal ve beşeri kapasiteleri güçlendirilecek.
 •   İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarında basitleştirme ve uygulama birliği sağlanacak.
 •   Enerji lisans, ruhsat ve izin işlemleri kolaylaştırılacak.
 •   Şirketlerin kuruluş ve tasfiye işlemleri değerlendirilerek, işlemler daha da kolaylaştırılacak.
 •   Bireysel emeklilik sisteminde “otomatik katılım sistemi” pilot çalışma sonuçları esas alınarak yaygınlaştırılacak.
 •   Sermaye piyasalarında kurumsal yatırımcılar teşvik edilecek.
 •   İslami finans araçları ve kurumları geliştirilecek.
 •   Kamuda hizmet binası ediniminde esaslar belirlenecek ve etkin bir şekilde uygulanacak.
 •   Binalarda enerji verimliliği desteklenecek.
 •   Patent Kanunu çıkarılacak.
 •   Ar-Ge ve yenilik desteklerinin etkinliği artırılacak ve koordinasyonu güçlendirilecek.
 •   Ar-Ge ve tasarım alanında erken aşamaya yönelik bir fon kurulacak.
 •   Yenilikçi girişimcilerin projelerinin ticarileştirilmesi için kredi garanti mekanizması oluşturulacak.
 •   Turkuaz Kart Sistemi için hazırlıklar tamamlanacak.
 •   Yurt dışında yaşayan nitelikli insan gücünün ülkemize kazandırılması teşvik edilecek.
 •   Araştırma projelerinde yabancı uzman çalıştırılması kolaylaştırılacak.
 •   Türkiye Uzay Ajansı kurulacak.
 •   Gayrimenkul Sertifikası modeli hayata geçirilecek.
 •   Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu güncellenecek.
 •   Kamu İhale Kanunu güncellenecek.
 •   Kamu ve özel kesim işbirliğine yönelik temel kanun hazırlanacak.
 •   Hazine mülkiyetine kayıtlı taşınmaz envanteri geliştirilecek.
 •   Damga Vergisi Kanunu gözden geçirilerek yenilenecek.
 •   Yatırıma uygun arazi envanterinin yatırımcıya elektronik ortamda sunulması amacıyla coğrafi bilgi sistemleri altyapısı kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak.
 •   Finans ve bilişim başta olmak üzere,diğer sektörlere yönelik ihtisas mahkemeleri kurulacak.
 •   KOBİ’lerin taşınırlarının teminat olarak kullanılması sağlanacak.
 •   Dahilde İşleme Rejimi gözden geçirilecek.
 •   Standart Maliyet Modeli uygulamaya geçirilecek.
 •   MTA’nın yurtdışında madencilik faaliyetleri yapabilmesi sağlanacak.
 •   Tarımsal destekler, tarım havzaları bazında ürün deseni ile birlikte su kısıtı gözetilecek şekilde yeniden düzenlenecek.
 •   Sulama birlikleri yeniden yapılandırılacak.
 •   Şeker Piyasası yeniden yapılandırılacak.
 •   Sağlık turizmindeki kurumların yetkilendirilmesi ve akreditasyonu için altyapı oluşturulacak.
 •   Yapı denetimi sistemi etkinleştirilecek.
 •   Piyasa gözetim ve denetim sistemlerinin işleyişi değerlendirilerek, etkin bir uygulama mekanizması oluşturulacak.
 •   Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli tedbirler alınacak.
 •   Daha önce kamuoyuyla paylaşılan 25 Öncelikli Dönüşüm Programı’nın (ÖDÖP) uygulaması, açıklanan takvim çerçevesinde etkin bir şekilde takip edilecek.
 •   Bilim, teknoloji ve yenilik
 •   Üst, orta ve yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine dayalı yerli tedarik modelleri hayata geçirilecek.
 •   Kalkınma bankacılığı yeniden yapılandırılacak.
 •   Ülkemizdeki akredite test altyapısı ihtiyacı belirlenecek ve eksik alanlarda kapasite oluşturulacak.
 •   Elektronik ortamda KamuÜniversite Sanayi İşbirliği platformu kurulacak.
 •   Kamu kurumlarının ihtiyaçlarının ortak alım yöntemiyle tedariki yaygınlaştırılacak.
 •   Tüm işçi ve Bağ- Kur emeklilerine yıllık ilave bin 200 lira verilecek.
 •   Emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli aylıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi kaldırılacak.
 •   65 yaş aylığı alan yaşlılarımızın kimin yanında yaşarsa yaşasın, maaşlarını almaları ve maaşlarında kesinti ve duraksama olmaması sağlanacak.
 •   Astsubay emeklileriyle ilgili sorun giderilecek.
 •   2016 yılı Şubat ayında 30 bin öğretmen ataması yapılacak.
 •   Konut hesabı uygulaması başlatılacak.
 •   Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin memuriyet kıdeminde değerlendirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak.
 •   Çalışanların doğuma bağlı izin ve haklarını güçlendirmek üzere Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda gerekli değişiklikler yapılacak.
 •   Çalışan kadınlarımıza doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı ve tam ücretli çalışma hakkı ile çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı tanınacak.
 •   Mevsimlik tarım işçisi kadınlar ile ev eksenli çalışan kadınların sosyal güvenceden daha kolay faydalanmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılacak.
 •   Mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçerlerin çocuklarının okullaşmasına yönelik tedbirler alınacak.
 •   51 ilimizde uygulanmakta olan yüzde 6 oranındaki İşveren Sigorta Primi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma zorunluluğu kaldırılarak mevcut uygulama devam ettirilecek.
 •   Yoksul ailelere belirli ölçütlerle internet erişimi imkânı sağlanacak.
 •   Kentsel dönüşüm kapsamına girmek şartı ile izinsiz yapılara elektrik ve su bağlanması sağlanacak.
 •   Tarihimizin önemli şahsiyetleri ve olayları ile masal kahramanlarımızın belgesel, dizi ve çizgi filmlere dönüştürülerek tanıtımının yapılması desteklenecek, çocukların sevebilecekleri ve sorumlu birer birey olarak yetişmelerini sağlayacak içeriğe sahip bilgisayar oyunlarının ve animasyonların üretilmesi teşvik edilecek.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir